Держаудитслужба: повноваження та її перевірки

28 вересня 2016
16
Середній бал: 5 із 5
 • Теми:

Державна аудиторська служба — колишня Держфінінспекція — здійснює моніторинг, перевірку державних закупівель та контроль за дотриманням законодавства про державні закупівлі. У статті довідаєтеся про повноваження Держаудитслужби на перевірки

Держаудитслужба: повноваження та її перевірки АНТОНІНА МЕЛЬНИКОВА,юрисконсульт адвокатського об’єднання «БІ ЕС БІ Партнерс», Київ

Як визначити предмет закупівлі: 6 ключових акцентівОдразу зазначимо, що за частиною 3 статті 7 Закону «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІ закупівлі контролюють:

 • Рахункова Палата;
 • Антимонопольний комітет України;
 • Орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, — Державна аудиторська служба України (далі — ДАС)*.
* Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної аудиторської служби України» від 28.10.2015 № 868 Державну фінансову інспекцію було реорганізовано шляхом перетворення її у ДАС.

Ці органи здійснюють контроль у межах своїх повноважень.

Найважливішим документом, який регулює державний фінансовий контроль, є Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII (далі — Закон № 2939). Забезпечує цей контроль центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України. Таким органом є ДАС.

Повноваження ДАС

Положення про ДАС затверджено постановою КМУ від 03.02.2016 № 43. ДАС реалізує державний фінансовий контроль через здійснення, зокрема, перевірки державних закупівель та моніторингу закупівель. А також здійснює контроль за дотриманням законодавства про державні закупівлі.

Крім того, слід пам’ятати, що ДАС може контролювати діяльність суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які законодавством не віднесені до підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Державний фінансовий контроль органи ДАС забезпечують через проведення:

 • державного фінансового аудиту;
 • перевірки державних закупівель;
 • інспектування.

Порядок їх проведення встановлює Кабмін. Так, Порядок проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами затверджено постановою КМУ від 20.04.2006 № 550 (далі — Порядок № 550). Відповідно до цього документа інспектування полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю і проводиться у формі ревізії, яка має забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства, встановлення посадових і матеріально відповідальних осіб, винних у їх допущенні.

У підконтрольних установах, де за відповідний період їх фінансово-господарської діяльності проведено державний фінансовий аудит, інспектування з ініціативи органу ДАС не проводиться.

Нагадаємо, що державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці й аналізі органом ДАС фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту і їх оцінку відображають у звіті.

Зауважимо, що відповідно до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V дія цього закону (яким, зокрема, передбачено численні права підприємств, що перевіряються) не поширюється на контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

Як провести спрощену закупівлю на майданчику за 5 кроків

Планова ревізія

Планова виїзна ревізія — ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані контрольно-ревізійної роботи контролюючого органу і проводиться за місцезнаходженням такої підконтрольної установи або за місцем розташування об’єкта права власності. Таку ревізію проводять не частіше ніж один раз на календарний рік.

Планові виїзні ревізії проводять органи ДАС одночасно з іншими органами виконавчої влади, уповноваженими проводити контроль за нарахуванням і сплатою податків і зборів. Порядок координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю затверджено постановою КМУ від 23.10.2013 № 805.

Тривалість планової виїзної ревізії не має перевищувати 30 робочих днів. Подовження строків планової ревізії можливе лише за рішенням суду на строк не більше ніж 15 робочих днів. Якщо строк подовжено понад визначену тривалість, посадові особи зобов’язані пред’явити керівникові об’єкта контролю копію відповідного рішення суду.

Планову виїзну ревізію може бути зупинено за потреби здійснення зустрічних звірок, без яких неможливе якісне проведення ревізії. При цьому строк, на який зупинено ревізію, не включається до тривалості її проведення. Візьмемо до уваги, що зустрічні звірки, які проводять органи ДАС, не є контрольними заходами і відбуваються за потреби в їх проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу ДАС.

Позапланова ревізія

Позапланова виїзна ревізія — ревізія, яка не передбачена у планах контрольно-ревізійної роботи ДАС і проводиться за наявності обставин, визначених у статті 11 Закону № 2939. Зокрема, таку ревізію можуть провадити в разі подання скарги про порушення законодавства під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, виникнення потреби перевірити відомості, реорганізації (ліквідації) підконтрольної установи.

Позапланова виїзна ревізія може проводитися лише за наявності підстав для її проведення згідно зрішенням суду. Позапланова ревізія не може проводитися частіше ніж один раз на квартал.

Про проведення позапланової виїзної ревізії та зустрічної звірки не повідомляють.

Тривалість позапланової виїзної ревізії не має перевищувати 15 робочих днів. Як і за планової перевірки, продовження позапланової ревізії можливе лише за рішенням суду на строк не більше ніж п’ять робочих днів.

Зауважимо, що обмеження у підставах проведення ревізій, які визначені Законом № 2939, не поширюються на ревізії, що їх проводять на звернення підконтрольної установи, а також на ревізії, які проводяться внаслідок повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Права працівників ДАС

Працівники ДАС наділені надзвичайно широкими правами. Зокрема, відповідно до статті 10 Закону № 2939 вони мають право, зокрема:

 • перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур державних закупівель;
 • проводити перевірки фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);
 • мати безперешкодний доступ на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що контролюються;
 • зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування, операції з бюджетними коштами;
 • вимагати від керівників проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків тощо;
 • вилучати у підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення, а на підставі рішення суду — вилучати до завершення ревізії оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів зі складенням опису;
 • проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки тощо.
Рішення про вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, арешт коштів на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах може приймати лише суд.

10 підстав, коли замовник зобов'язаний відхилити учасника

Проведення ревізії

Посадові особи ДАС мають право розпочати проведення ревізії за умови надання посадовим особам підконтрольних установ (під підпис):

 • направлення на ревізію, в якому зазначають дату його видачі, назву органу ДАС, мету, вид, підстави, дату її початку і дату закінчення ревізії, посади, звання та прізвища посадових осіб, які проводитимуть ревізію;
 • копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, а в разі проведення ревізії щодо суб’єктів господарської діяльності, не віднесених до підконтрольних установ, — також номера кримінального провадження.

Ненадання цих документів або їх надання з порушенням вимог, встановлених Законом № 2939, є підставою не допустити до проведення ревізії.

Акт ревізії — документ, який складається посадовими особами контролюючого органу, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення і результати

Під час підготовки до ревізії посадові особи ДАС складають у двох примірниках програму ревізії, у якій визначають найменування об’єкта контролю, тему, період і питання, що підлягають ревізії відповідно до компетенції контролюючого органу. Програму затверджує керівник ДАС або його заступник. Один примірник програми ревізії надають для ознайомлення керівникові об’єкта контролю під підпис на примірнику контролюючого органу.

Склад, кількість посадових осіб контролюючого органу і строки проведення ревізії визначає ДАС з огляду на обсяг передбачених програмою ревізії питань і в межах визначеної її тривалості.

Керівники об’єкта контролю, а також підприємства, на яких проводиться зустрічна звірка, мають забезпечити посадовим особам ДАС місце для роботи, створити умови для зберігання документів, забезпечити можливість користування зв’язком, комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою, а також надавати інші послуги для виконання ними службових обов’язків (п. 15 Порядку № 550).

Ревізію проводять шляхом:

 • документальної перевірки установчих, фінансових, бухгалтерських документів, статистичної, фінансової та бюджетної звітності, господарських договорів тощо;
 • фактичної перевірки, що передбачає контроль наявності грошових сум, цінних паперів, бланків суворої звітності, оборотних і необоротних активів, інших матеріальних та нематеріальних цінностей за допомогою інвентаризації, обстеження і контрольного обміру виконаних робіт тощо.

Працівники органу ДАС мають забезпечувати дотримання комерційної та службової таємниць.

Декілька нюансів

Відповідно до пункту 14 Порядку № 550 посадові особи контролюючого органу зобов’язані розписатися в журналі реєстрації перевірок об’єкта контролю (у разі його надання). Нагадаємо, форму та порядок ведення такого журналу затверджено наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.1998 № 18. Ведуть його суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності з метою недопущення несанкціонованих перевірок. Журнал має бути прошитий, пронумерований і скріплений підписом директора підприємства (для фізичних осіб — підприємців — лише підписом). Факт ненадання журналу об’єктом контролю фіксують у вступній частині акта ревізії.

Проведення ревізій не має порушувати нормального режиму роботи підконтрольних установ та інших суб’єктів господарської діяльності. Тобто ревізію слід проводити у встановлений на підприємстві робочий час.

У разі вилучення документів у зв’язку з їх підробкою або виявленими зловживаннями працівник органу ДАС зобов’язаний негайно повідомити про це правоохоронні органи. Вилучені документи зберігають до закінчення ревізії.

Право на проведення планової виїзної ревізії підконтрольних установ надається лише в тому разі, коли їм не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення ревізії надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.

Результати перевірок

За результатами аналізу державних закупівель (без виходу на об’єкт контролю шляхом запиту документів) органами Держфінінспекції протягом звітного періоду попереджено порушень у сфері державних закупівель на загальну суму майже 1 млрд. грн., з них відмінено конкурсні торги на загальну суму понад 860,4 млн. грн. та розірвано укладених договорів на суму майже 131,3 млн. грн.

(за загальними даними про результати контрольних заходів, проведених протягом січня — квітня 2016 року)

logo